top of page

Angels in the Glen Resources

Tutulungan kayo ng 110 na pahinang gabay sa pag-aaral na ito na sagutin ang mga sumusunod na katanungan:

- Pagrerepaso ng Daniel 8

- Pagpapakilala sa Daniel 9

- Ano ang natuklasan ni Daniel habang pinag-aaralan niya ang Aklat ng Jeremias?

- Ano ang matututunan natin tungkol sa Israel mula sa panalangin ni Daniel?

- Bakit muling dinalaw ni Gabriel si Daniel?

- Paano nakaugnay ang propesiya ng 70-sanlinggo sa 2,300 na mga hapon at umaga?

- Paano nahahati ang 70 sanlinggo?

- Kailan nagsisimula ang propesiya ng 70 sanlinggo?

- Kailan darating ang Mesiyas na Prinsipe?

- Ano ang kahalagahan ng unang pitong sanlinggo sa propesiya? Bakit 49 na taon?

- Ano ang nangyari sa gitna ng huling sanlinggo? Paano ito naging ebanghelyo?

- Anong pangyayari ang naganap sa wakas ng propesiyang 70 sanlinggo?

- Isang detalyadong paliwanag ng Daniel 9:24

- Paliwanag ng mga nalalabing elemento ng Daniel 9: 25, 26 at 27

- Ano ang talagang naganap sa pagtatapos ng propesiyang 2,300 na mga hapon at umaga?

- Pagbubuod

 

Daniel 9 Gabay sa Pag-aaral - 110 Pahina, PDF

$4.00Price
  • Sinadya ang gabay sa pag-aaral na ito para sa indibidwal na paggamit sa personal na pag-aaral ng Biblia. Ang gabay sa pag-aaral o anumang bahagi nito ay hindi maaaring gayahin, muling ilimbag, kopyahin, i-forward, o ipamahagi. Gayunpaman, ang mga prinsipyo, ideya, at kaisipan na nilalaman ng gabay sa pag-aaral ay maaaring ipamahagi kapag nagtuturo ng Biblia sa mga maliliit o malalaking grupo, forum o pagtitipon.