top of page

Angels in the Glen Resources

Tutulungan kayo ng 43 na pahinang gabay sa pag-aaral na ito na sagutin ang mga sumusunod na katanungan:

- Pagrerepaso sa Daniel 4

- Pagpapakilala sa Daniel 5

- Kailan inihula sa Biblia ang paghuhukom sa Babilonia?

- Paano tayo binibigyan ng paghuhukom sa literal na Babilonia ng patikim kung ano ang magaganap sa espirituwal na Babilonia?

- Ano ang epekto ng alak sa hari at sa kanyang mga maharlika? Ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa alak at sa mga epekto nito?

- Ano ang reaksyon ni Haring Belshasar sa sulat sa pader?

- Bakit hindi maintindihan ng hari o ng mga maharlika ang sulat sa pader?

- Bakit wala sa bangkete ang reyna? Anong payo ang ibinibigay niya sa hari?

- Ano ang sinabi ng hari noong pinapasok si Daniel?

- Ano ang matututunan natin mula sa tugon ni Daniel sa hari?

- Ano ang kahulugan ng sulat na MENE, MENE, TEKEL, UPHARSIN?

- Ano ang huling utos ni Belshasar bago siya patayin?

- Isang paghahambing sa pagitan ng literal na Babilonia at espirituwal na Babilonia

- Ano ang nagdadala ng kahatulan sa literal na Babilonia? Paano ito maihahambing sa mangyayari sa espirituwal na Babilonia?

- Pagbubuod ng Daniel 5

Daniel 5 Gabay sa Pag-aaral - 43 Pahina, PDF

$2.00Price
  • Sinadya ang gabay sa pag-aaral na ito para sa indibidwal na paggamit sa personal na pag-aaral ng Biblia. Ang gabay sa pag-aaral o anumang bahagi nito ay hindi maaaring gayahin, muling ilimbag, kopyahin, i-forward, o ipamahagi. Gayunpaman, ang mga prinsipyo, ideya, at kaisipan na nilalaman ng gabay sa pag-aaral ay maaaring ipamahagi kapag nagtuturo ng Biblia sa mga maliliit o malalaking grupo, forum o pagtitipon.  

Best Sellers