top of page

Angels in the Glen Resources

Tutulungan kayo ng 40 na pahinang gabay sa pag-aaral na ito na sagutin ang mga sumusunod na katanungan:

- Pagrerepaso sa Daniel 1, Daniel 2, at sa Asul na Bato

- Pangkalahatang Kaisipan ng Daniel 3

- Ano ang tatlong pangunahing pananaw sa propesiya na pinanghahawakan ng mga Kristiyano ngayon?

- Ihambing ang tularan ng gintong imahen na itinayo ng hari sa Tanda ng Hayop sa Apocalipsis.

- Bakit itinayo ni Haring Nebukadnezar ang gintong imahen?

- Sino ang nagpaparatang laban sa tatlong lalaking Hudyo? Paano tumugon ang hari sa mga paratang na ito?

- Paano tumugon ang tatlong lalaking Hudyo sa hari?

- Ano ang naging reaksyon ng hari sa kanilang pagtangging magpatirapa at sumamba?

- Ano ang nangyari noong sila’y itinapon sa nag-aapoy na hurno?

- Ano ang mga huling pananalita at pagkilos ng hari?

- Ano ang tinuturo ng Biblia tungkol sa personal at pisikal na presensya ng Diyos?

- Ano ang tinuturo ng Biblia tungkol sa likas ng apoy?

- Bakit hindi tinupok ng apoy si Haring Nebukadnezar?

- Pagbubuod

Daniel 3 Gabay sa Pag-aaral - 40 Pahina, PDF

$2.00Price
  • Sinadya ang gabay sa pag-aaral na ito para sa indibidwal na paggamit sa personal na pag-aaral ng Biblia. Ang gabay sa pag-aaral o anumang bahagi nito ay hindi maaaring gayahin, muling ilimbag, kopyahin, i-forward, o ipamahagi. Gayunpaman, ang mga prinsipyo, ideya, at kaisipan na nilalaman ng gabay sa pag-aaral ay maaaring ipamahagi kapag nagtuturo ng Biblia sa mga maliliit o malalaking grupo, forum o pagtitipon.  

Best Sellers