top of page

Angels in the Glen Resources

Tutulungan kayo ng 74 na pahinang gabay sa pag-aaral na ito na sagutin ang mga sumusunod na katanungan:

- Pagrerepaso ng Daniel 7

- Pagpapakilala sa Daniel 8: Nakakita si Daniel ng dalawang pangitain: ang chazown at ang mareh

- Ano ang unang pangitain na nakita ni Daniel? Tungkol saan ang chazown?

- Ang tradisyonal na pananaw tungkol sa maliit na sungay

- Ang talagang pagkakakilanlan ng maliit na sungay–mga pahalang at patayong pananakop

- Sino ang hukbo at ang mga bituin?

- Sino ang Pinuno ng mga hukbo?

- Bakit mahalaga ang mga simbolo ng lalaking tupa at ng kambing?

- Inuulit ng maliit na sungay ang gayunding pagkilos ni Haring Nebukadnezar

- Ano ang “patuloy na handog”?

- Ano ang saligan ng santwaryo ng Diyos?

- Ano ang pangalawang pangitain na nakita ni Daniel? Tungkol saan ang mareh?

- Bakit hindi maaaring maging si Antiochus Epiphanes ang maliit na Sungay ng Daniel 8:9?

- Pagbubuod ng Daniel 8

 

Daniel 8 Gabay sa Pag-aaral - 74 Pahina, PDF

$3.00Price
  • Sinadya ang gabay sa pag-aaral na ito para sa indibidwal na paggamit sa personal na pag-aaral ng Biblia. Ang gabay sa pag-aaral o anumang bahagi nito ay hindi maaaring gayahin, muling ilimbag, kopyahin, i-forward, o ipamahagi. Gayunpaman, ang mga prinsipyo, ideya, at kaisipan na nilalaman ng gabay sa pag-aaral ay maaaring ipamahagi kapag nagtuturo ng Biblia sa mga maliliit o malalaking grupo, forum o pagtitipon.  

Best Sellers